سرگرمی شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت

سرگرمی: شماره میلیون سهام عدالت سامانه سهام عدالت اخبار اقتصادی و بازرگانی

عضویت بیش از ۲۷ میلیون مشمول در سامانه سهام عدالت

مشاور مدیر شرکت خصوص سازی گفت: درحال حاضر بیش از ۲۷ میلیون نفر شماره شبای خود را در سامانه سهام عدالت عضویت کره اند. عضویت بیش از ۲۷ میل..

ادامه مطلب